Sündmused

21.
dets
Koolitus, katse ja analüüs: kaugtõlkeplatvormid 2020. aastal. | Remote interpreting platforms in 2020: training, testing, and analysis

 

[Scroll down for English]

 

Augusti lõpus korraldas ETML kaugtõlke koolituse, mille raames õpiti kasutama ja prooviti nelja veebipõhist sünkroontõlkeplatvormi. ETMLi liikmed Eha Mäesalu ja Marit Võsaste analüüsisid üritusel kogutud teabe põhjal kaugtõlkelahenduste hetkeseisu — nende funktsionaalsust, kasutajasõbralikkust ja tajutavat kvaliteeti. Katse tulemustest saab lähemalt lugeda koolituse põhjal kirjutatud artiklist.

 

Artikli lühikokkuvõte

Nõudlus veebipõhiste sünkroontõlkerakenduste ehk kaugtõlke järele tõuseb ning selliste lahenduste esilekerkimine on toonud keeleteenuste tööstuses kaasa püsivad muutused. Käesolevas praktilises uurimuses vaadeldakse nelja kaugtõlkeplatvormi (Olyusei, Verspeak, VoiceBoxer ja Zoom) ning antakse ülevaade selle kohta, kui küpsed on olemasolevad kaugtõlkelahendused ja milline on tõlkekogukonna valmidus uutes tingimustes töötamiseks.

Uuring põhineb katsel, mis viidi läbi tõlkide ja kuulajate vaatevinklist ning kus keskenduti heli- ja pildikvaliteedile, kasutajaliidese kasutatavusele, meeskonnatööle virtuaalses kabiinis ning muudele aspektidele, nagu näiteks tõlgi heaolu. Üritus koosnes kahest osast: koolitus ja praktiline õppekonverents. Katse matkis võimalikult täpselt sellist päriselu olukorda, kus osalejad asuvad füüsiliselt lahus ja suhtlevad omavahel ainult kaugtõlkeplatvormi kaudu.

Üritusel saadud vahetud kogemused aitasid välja selgitada kaugtõlkeks kasulikke funktsioone ja nõudeid. Katse näitas, et kuigi heli- ja pildikvaliteeti on kõige rohkem arendatud, on jätkuvalt tegemist väga olulise valdkonnaga, mida saab veel täiustada. Lisaks peab kaugtõlkelahendusel olema toimiv tõlkide kõnejärje üleandmise süsteem ning tõlgil peab olema võimalik oma kabiinikaaslast kuulata. Peale selle on kaugtõlge kohapeal toimuva tõlkega võrreldes kurnavam ja suurendab kognitiivset koormust.

Parema valmisoleku tagamiseks oleks tõlkidel kasu täiendavast praktilisest teabest, näiteks tehniliste miinimumnõuete ja tööalaste suuniste kohta. Lisaks on eduka virtuaalürituse korraldamise jaoks ülimalt olulised eelnev väljaõpe ja reaalajas pakutav tehniline tugi.

Peamine järeldus on, et kuigi kaugtõlkeplatvorme saab põhimõtteliselt tõlketeenuste pakkumiseks kasutada, tuleb mitmele aspektile rohkem tähelepanu pöörata ja neid aspekte peab minimaalsete töötingimuste tagamiseks täiustama. Selle saavutamiseks on ääretult oluline asjaomaste huvirühmade vaheline koostöö, samuti tuleks tõlke aktiivselt platvormide arendamisse kaasata ja neil peaks olema võimalik platvormidele tagasisidet anda.

 

Artikli täispikka versiooni on võimalik lugeda siit.

 


At the end of August, ETML organized a training session where participants learned how to use and tested four remote simultaneous interpreting (RSI) platforms. Two of our members, Eha Mäesalu and Marit Võsaste, used the data form the training to evaluate the current state of RSI solutions — their functionality, user-friendliness and perceived quality. Read more about the results in the following article.

 

Abstract

The demand for remote simultaneous interpreting (RSI) solutions is on the rise and their advent has caused a permanent shift in the language services industry. This practical study of four different RSI platforms (Olyusei, Verspeak, VoiceBoxer, and Zoom) offers insights into the maturity of the existing RSI solutions and the preparedness of the interpreting community to work in this new setting.

The study is based on a test that was conducted from the interpreters’ and the listeners’ perspective, and focused on audio and video quality, user interface usability, teamwork in the virtual booth, and other aspects, such as interpreters’ wellbeing. The event consisted of two parts: a training module and a practical mock conference. The test simulated as closely as possible a real-life situation where the participants are physically separated and connected only through an RSI platform.

The event helped to identify beneficial features and requirements based on first-hand experiences. The testing showed that although it is the most developed category, excellent audio and video quality remain of utmost importance and can be improved upon. In addition, the RSI solutions need to offer a functioning handover system and enable hearing the booth partner. Furthermore, RSI interpreting is more taxing and increases the cognitive load more than on-site interpreting.

As for preparedness, the interpreters would benefit from more practical information, such as minimum technical requirements and working guidelines. Moreover, prior training and ongoing technical assistance are paramount to organizing a successful online event.

The key takeaway is that although RSI solutions can be used in principle to provide interpretation services, several aspects need more attention and should be improved upon to ensure minimum working conditions. Cooperation between relevant stakeholders is essential to accomplish this and professional interpreters should be actively involved in RSI development and have means for offering their feedback.

 

You can access the full article here.